تهران – ایرنا – انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجی امارات روز یکشنبه گفت که گزارش شبکه الجزیره قطر در مورد وی بهترین نشانه برای «غیر حرفه ای» و «محلی بودن» 14:51, 2017 ژوئیه 23