عباس چشمه قصابانی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این اردو در راستای آماده سازی ملی پوشان از امروز آغاز و تا جمعه هفته جاری ادامه دارد و در این اردوی 14:00, 2018 مه 22