انقلاب در فرهنگ خرید

02:49, 2018 سپتامبر 16

4 0

دراین مطلب آمده است: بــا مطــرح شــدن شــعار ســال تحــت عنــوان حمایــت از کالای ایرانــی توســط مقــام معظــم رهبــری، موجــی در کشــور ایجــاد شــد . امــا کســانی کــه بــه ســمت مــوج حرکــت کردنــد و یک موج ســواری راه انداختند، دو دســته شــدند. اول کســانی کــه در ادارات و مراکــز دولتــی فقــط در آغــاز نامــه نــگاری هــا ی اداری و در ســر برگ نامــه هــا، شــعار ســال را نوشــتند و یــا ســال حمایــت از کالای ایرانــی را تبریــک گفتنــد و در ورودی شــهر ها هــم تابلو یــی نصــب کردنــد، امــا از انقــلاب و تحــول در حمایــت از کالای ایرانــی در اداره شــان خبــری نشــده و همچنــان از خــودکار و کاغــذ گرفتــه تــا چــای و پذیرایــی و لاســتیک هــای ماشــین، اجنــاس خارجــی رؤیــت مــی شــود و تــا ایــن زمــان فقــط بــه ذکــر شــعار بســنده کــرده انــد امــا اقدامــی ننمــوده انــد یــا لااقــل خبــری کــه بــه گــوش رســانه نرســیده اســت مبنــی بــر اینکــه فــلان اداره یــا مؤسســه در راســتا ی محقــق نمــودن شــعار ســال، طرحــی را مطــرح یــا اجــرا نمــوده اســت. امــا دســته دوم بســیاری از تولید کننــدگان و فروشــند گان هســتند کــه ســوار بــر مــوج شــدند و بــا اســتفاد ه از ایــن شــعار، در تبلیغاتشــان ، بــه منا ســبت هــای مختلــف از ایرانیــان مــی خواهنــد کــه بــا توجــه بــه شــعار ســال، کالای ایرانــی خریــد کننــد و حتــی در تبلیغاتشــان مــی گوینــد « ایرانــی، کالای ایرانــی بخــر» اما همین افراد، متأســفانه فقط از شــعار ســال بهــره برداری مــی نماینــد، امــا از تغییــر و تحــول در زندگیشــان چیــزی مشــاهده نمــی شــود و همچنــان در دفاتــر و مغازه هایشــان اجنــاس خارجــی مشــاهده مــی شــود یعنــی همــان افــراد خریــدار کالاهــای تولیــد خارجــی هســتند. بنابرایــن تــا ایــن زمــان هنــوز انقلابــی در راســتای فرهنــگ حمایــت از کالای ایرانــی بــه چشــم نمــی خــورد. در ایــن میــان بــه نظــر مــی رســد مــردم نیــز هنــوز ایــن شــعار را جــدی نگرفتــه انــد و بــه اهمیــت موضــوع پــی نبــرده انــد چــرا کــه در خریدهــای مــردم هــم انــواع اجنــاس خارجــی بــه وضــوح قابــل مشــاهده اســت و خیلــی مــردم بــرای خریــد، کالای ایرانــی را در اولویــت قــرار نمــی دهنــد و همچنــان بــه وســایل مــورد نیازشــان دقــت مــی کننــد نــه بــه ایرانــی بــودن یــا خارجــی بــودن کالا و جنــس خارجــی را در ســبد خرید شــان مهمــان مــی کننــد.

آنچــه کــه مســلم اســت احتیــاج جامعه بــه ایجاد یــک تحول و انقــلاب در فرهنــگ خریــد، و نهادینه شــدن حمایــت از کالای ایرانــی اســت یعنــی هــر ایرانــی بــا غیــرت ســمت و ســوی خریــدش را بــه طــرف کالای ایرانــی ســوق دهــد و خریــد و اســتفاده از کالای خارجــی را بــر خــود حــرام بدانــد.

ایــن انقــلاب در فرهنــگ خریــد، نیــاز بــه یــک عــزم ملــی دارد و حرکــت آن عــزم بایــد بدیــن صــورت باشــد کــه از مراجــع تقلیــد و مســئولین گرفتــه تــا عمــوم مــردم بــا یــک همدلی و همزبانــی راســخ در راســتای حمایــت از کالای ایرانــی در یــک اقــدام و عمــل ویــژه ، همــه فقــط کالای ایرانــی خریــد نمــوده و خریــد هر گونــه کالای خارجــی را ممنــوع بداننــد و ایــن گونــه اســت کــه مــی توانیــم ایرانــی آبــاد و مســتقل داشــته و کمــر دشــمنان داخلــی و خارجــی را کــه نمــی تواننــد پیشــرفت ایــران و ایرانــی و آبادانــی ایــن ســر زمین را ببیننــد و از ضعف و ناتوانــی تولید کننــده داخلــی و کارگــر ایرانــی شــاد مــی شــوند را خــاک کنیــم. پــس در یــک کام، در یــک عهــد و پیمــان ملــی بــا عزمــی اســتوار فقــط مــی گوئیــم ایرانــی، ایرانــی بخر.

منبع: irna.ir

به صفحه رده

Loading...