خشونت طلب نیستیم، اما چرا وارد خشونت می‌شویم؟

10:32, 2017 نوامبر 15

18 0

هفته نامه کرگدن - سجاد صداقت: گفت و گو با تقی آزاد ارمکی درباره خشونت، انواع آن و تاثیر سیر تکامل اسلحه در جامعه ایرانی؛ او معتقد است جامعه ما خشونت طلب نیست اما ناچار وارد خشونت می شود.

به تدریج خشونت ها درون کلیت نظام اجتماعی نهادینه می شود و آن گاه است که خشونت مدیر علیه کارمندان، کارمندان علیه مدیر، شهروندان علیه همدیگر، پلیس علیه شهروندان، شهروندان علیه پلیس و... را دارید. خشونت تبدیل به پدیده ای فراگیر و همه جا گیر می شود. با این معنا نمی توان گفت در جامعه ای که به عنوان جامعه جدید در آن زیست می کنیم خشونت وجود ندارد یا این که چرا خشونت در آن به وقوع پیوسته است. به دلیل این که خشونت پدیده ای توزیع شده در همه سطوح اجتماعی است. خشونت را می توان در نظام کار، نظام فنی، دانشگاه، مدرسه، خیابان و... دید و به همه جا سرایت کرده است.

وقتی شرایط انطباق پذیری یا آموزش های آن وجود ندارد، آدم ها امکان انطباق پذیری با شرایط را پیدا نمی کنند؛ به عنوان مثال کسی که از روستا به شهر می آید، یا این که از منطقه ای به منطقه دیگر جا به جا می شود یا کسی که متروسوار است و بعد تاکسی‌سوار می شود یا تاکسی‌سواری که خودش راننده می شود. زمانی که این جا به جایی به سادگی و به خوبی انجام نشود آدم ها خشونت گرا، خشونت طلب و خشونت ساز می شوند.

همچنین: حل مسائل در گرو راه اندازی یک نظام کارشناسی است

منبع: titreno.com

به صفحه رده

Loading...