خودرو‌ ایرانی توان رقابت باچینی‌هاراهم ندارند

06:08, 2015 نوامبر 17

33 0

نیما بصیری تهرانی اظهار کرد: وام خودرو یک آرام بخش موقت برای صنعت خودروسازی است و نمی‌تواند باعث به حرکت درآمدن چرخ این صنعت شود و با شرایط فعلی کیفیت خودروهای داخلی امکان رقابت با خودروهای خارجی، حتی خودرو‌های چینی را ندارند. وی افزود:‌ بهترین راهکار برای صنعت خودروی داخلی این است که شرکت‌های خودروسازی داخلی که در حال حاضر به هر نحوی به دنبال بقا هستند به خودروسازی‌های خارجی واگذار شوند، چراکه وضعیت فعلی صنعت خودرو به نفع صنعت کشور نیست.

وی با اشاره به تجربه‌های کشور‌های دیگری که در بخش خودروسازی با مشکل روبرو شده‌اند، گفت: برخی اقدامات نمی‌تواند راهکار موثری برای اقتصاد باشد، چراکه راهکار‌های موقتی است که صحیح و خطا خواهد بود. در دنیا چنین تجربه‌هایی وجود دارد؛ به عنوان نمونه زمانی که کشور رمانی در صنعت خودرو با مشکل روبرو شد با رنو فرانسه وارد مشارکت شد.

منبع: baharnews.ir

به صفحه رده

Loading...