نحوه ترمیم اپی زیاتومی، بدانید

02:14, 2017 اكتبر 08

5 0

در مرحله دوم زایمان و زمانی که کودک متولد می شود، خروج سر نوزاد ناحیه پرنیه را منبسط می کند و موجب کشیدگی پوست اطراف واژن می گردد. در این زمان پزشک ممکن است پس از تزریق بی حسی موضعی با استفاده از یک قیچی جراحی برشی در ناحیه پرنیه انجام دهد که اپیزیوتومی نامیده می شود.

در صورتی که پزشک تشخیص دهد، زایمان باید توسط فورسپس انجام گیرد و یا انجام زایمان به دلایلی مانند از کار ایستادن قلب کودک یا خستگی شما برای فشار آوردن، باید هر چه سریع تر به پایان برسد، هم چنین برای جلوگیری از پارگی خود به خود و یا خروج راحت تر سر نوزاد، اپیزیوتومی را لازم می داند. تا زمانی که سر بچه تقریبا بیرون نیاید ضرورت اپیزیوتومی تشخیص داده نمی شود. البته این موضوع در زایمان اول رایج تر است، زیرا پرنیه در زایمان های بعدی راحت تر کشیده می شود.

منبع: titreno.com

به صفحه رده

Loading...